Kolejne informacje płynące z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Wsparcie rodzin PPGR

polska cyfrowaCentrum Projektów, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie, winny dostarczyć do 16 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Rychliki

  1. Kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych, czyli świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenie z ZUS bądź inny dokument (stary dowód osobisty, książeczka ZUS, akt notarialny o zakupie mieszkania jako były pracownik PGR), z którego wynika fakt zatrudnienia.
    W przypadku nieposiadania dokumentów zaświadczających pracę w PGR’ach proszę o dostarczenie dodatkowych danych identyfikujących osoby pracujące w byłych zlikwidowanych PGR’ach, tj. oprócz imienia i nazwiska, które już Państwo podali, proszę podać imiona i nazwiska rodziców tych osób, datę i miejsce urodzenia oraz, jeśli to możliwe, to okres zatrudnienia. Na podstawie tych dodatkowych informacji zwrócimy się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pomoc w weryfikacji Państwa oświadczenia związanego z pracą tych osób w byłych zlikwidowanych PGR’ach.
  2. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej, dlatego prosimy o odpisy (kopie) aktu małżeństwa, urodzenia, ślubu bądź np. ksero starych dowodów osobistych, w których są informacje o dzieciach.
  3. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego w roku 2020 lub 2021 zakupionego z środków publicznych np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W załączeniu druk (DO POBRANIA) potwierdzenia przez szkołę - muszą je dostarczyć tylko rodzice uczniów lub uczniowie (powyżej 18 roku życia) szkół innych niż Szkoła Podstawowa w Rychlikach, która przygotowuje potwierdzenie zbiorowe.

O przedłużeniu terminu dostarczania wyżej wymienionych dokumentów zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Rychliki do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .

Poniżej informacja z Programu Cyfrowa Gmina, która dotarła do Urzędu Gminy po złożeniu przez Urząd wniosku, czyli w trakcie trwania procedur konkursowych ….

 

Uwagi weryfikatora do całego wniosku

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że złożone przez Państwa dokumenty zostały przekazane do oceny w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej informujemy, że złożona przez Państwa dokumentacja wymaga uzupełnienia. Uprzejmie prosimy, z uwzględnieniem zapisów w § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, o dokonanie weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu…. Jednocześnie należy pamiętać, że złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. W związku z powyższym prosimy tu o szczególną uwagę przy sprawdzaniu przez Państwa dokumentów.”

Pobierz załącznik - druk potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego w roku 2020 lub 2021 zakupionego ze środków publicznych

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl